Nie jest sztuką
wygrywanie sporów,
sztuką jest ich
minimalizacja

Księgi rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe jako pakiet usług w następującym zakresie:

1) Obsługa spraw ogólno podatkowych (wynagrodzenie stałe):

 1. aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz składanie niezbędnych informacji, po ich otrzymaniu od Zleceniodawcy,
 2. bieżące sygnalizowanie o zmianach w prawie podatkowym i bilansowym,
 3. aktywny udział w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym w biurze rachunkowym, dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, w tym składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,
 4. odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody poniesione przez Zleceniodawcę na skutek błędów popełnionych przez biuro rachunkowe,
 5. konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem biura,
 6. konsultacje z doradcą podatkowym,
 7. informacja miesięczna - rozliczenie bilansowe i podatkowe, indywidualny raport z obsługi klienta,
 8. kontrola terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT,
 9. ikontrola marży i wskaźnika dochodowości po zamknięciu roku podatkowego,
 10. pełnomocnictwo doradcy podatkowego do reprezentowania przed urzędem skarbowym.

2) Prowadzenie księgi rachunkowej i rejestrów VAT (wynagrodzenie stałe):

 1. sporządzanie PK na podstawie otrzymanej dokumentacji i własnych księgowań,
 2. wprowadzanie zapisów do księgi, z uwzględnieniem analityki kont rozrachunkowych,
 3. rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży,
 4. dokonanie wydruków zestawienia bilansowego /syntetyka / w celu sporządzenia miesięcznego rozliczenia w podatku dochodowym,
 5. dokonanie wydruków rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT,
 6. rozliczenie podatków dochodowych i VAT, sporządzenie stosownych deklaracji i informacji podatkowych (wysyłka elektroniczna),
 7. miesięczne uzgodnienia kont rozrachunkowych z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, zobowiązań publiczno-prawnych,
 8. dokonanie wydruków kont rozrachunkowych nierozliczonych (analityka) i przekazanie Zleceniodawcy do analizy (raz na kwartał).
 9. wydrukowanie potwierdzeń sald rozrachunkowych należności za dany rok obrotowy (stan na 31 października), przesłanie ich do zatwierdzenia Zleceniodawcy, wysłanie kontrahentom na koszt Zleceniodawcy,
 10. przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za rok bieżący, do czasu wydania ich Zleceniodawcy zgodnie z umową.

3) Wykonywanie innych czynności związanych z ww. (wynagrodzenie zmienne):

 1. weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym oraz ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze (dekrety księgowe),
 2. rozliczenie exportu towarów, importu towarów,
 3. rozliczenie importu usług, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).
 4. rozliczenie bilansowych i podatkowych różnic kursowych,
 5. weryfikacja momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa odliczenia VAT,
 6. rozliczenie procedury szczególnej.
 7. rozliczenie dochodu kolejnego wspólnika spółki osobowej, dodatkowego źródła przychodów, dodatkowego punktu sprzedaży,
 8. rozliczenie zwrotów w podatku VAT wraz z obsługą kontroli urzędu skarbowego,
 9. uzgadnianie zapisów księgowych na analitycznych kontach rozrachunkowych z powodu wadliwego opisu dokumentów Zleceniodawcy.
 10. sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy (weryfikacja kont, stosowne zestawienia, rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa, stosowne uchwały),
 11. sporządzenie wyjaśnień i odwołań spowodowanych naruszeniem przez Zleceniodawcę postanowień umowy.

MHJ Sobieska sp. z o.o. Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień cookies znajdziesz w polityce ciasteczek Akceptuję!